NECESITAMOS TU COLABORACIÓN

Radio Minorias

Uniendo Culturas/Uniting Cultures

Post Top Ad

martes, 23 de febrero de 2021

World Music Network - The Rough Guide to The Music of Okinawa - 2001

Rinsho kadekaru with seuin noborikawa - Koko Kuduchi
Chieko Iha & Four Sisters - Shimajima Kaisha
Takashi Hirayasu & Bob Brozman - chon chon kujimuna
Shisars - Itta anma makaiga & Karabato
Misako Ohshiro - Uranami Bushi
Rinji Kadekaru - Jidai no nagare
Sarabandge - iwa Bushi
Rinji Kadekaru - Jidai no nagare
Misako Koja - Warabi Gami
Tetsuhiro Daiku - Koinaa Yunta
Akanars - Go go chinbora
Rikki - Ikunnya kana yoirsura
Yasukatsu Ohshima - Akai Ura
Ryukyu Underground - Tinsagu nu hana dub
Donto - Jin Jin
The Boom - Tida Akara & Nami Kirara
Nenes - Umkaji
The surf champlers -Toshin doi

No hay comentarios.:

Publicar un comentario